صفحه اصلی

سازمان و کسب و کار شما از قانون کوسه ها تبعیت می کند. کوسه اگر حرکت نکند، نمی تواند تنفس کند و خواهد مرد.
از ما بپرسید که چطور نرم افزار سفارشی هوای بیشتری جهت تنفس به شما می دهد.
نرم افزار سفارشی

چرا نرم افزار سفارشی؟

 • شما را کاراتر از قبل خواهد کرد.
 • هزینه آن با بودجه شما تطابق دارد.
 • بر اساس نیاز های شما تولید می شود.

چه زمانی باید از نرم افزار سفارشی استفاده کرد

 • بتواند هزینه ها را تعدیل کند.
 • در دراز مدت قابل استفاده باشد.
 • زمان تولید معقولی داشته باشد.
 • بهره وری را محسوس افزایش دهد.
 • جایگزین آماده موجهی نداشته باشد.
 • بر اساس گردش کاری شما عمل کند.

چه زمانی نباید از نرم افزار سفارشی استفاده کرد

 • در زمان کوتاه از رده خارج شود.
 • جایگزین آماده موجهی با 30-40 درصد هزینه وجود دارد.
 • جایگزین آماده جهت سفارشی شدن مطلوب وجود دارد.
 • منابع شما جهت آموزش به پرسنل کافی نیست.
Valid XHTML 1.0 Transitional